สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Year count
2020 11824  
2021 19847